شب یلدا با هنرمندان در موزه هنر های معاصر اهواز

آنچه از این رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا خلق از او رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا دیگران گرسنه و مسکینن ….

آنچه از این رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا خلق از او رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا دیگران گرسنه و مسکینن ….

آنچه از این رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا خلق از او رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا دیگران گرسنه و مسکینن ….

آنچه از این رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا خلق از او رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا دیگران گرسنه و مسکینن ….

آنچه از این رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا خلق از او رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا دیگران گرسنه و مسکینن ….

آنچه از این رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا خلق از او رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا دیگران گرسنه و مسکینن ….

آنچه از این رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا خلق از او رسد به آسایش هرگز به عمر خویش نیافزاید تا دیگران گرسنه و مسکینن ….