صنایع شیمیایی

پترو آذر کاسپین

محصولات :گازوئیل یورو4،حلال های نفتی

بوتان

محصولات :شارژانواع سیلندر گاز مایع با برند بوتان

آترود

محصولات :انواع روغن های صنعتی،انواع روغن خودرو،روغن دنده و فیلتر،انواع گریس

آبادگران کارون

محصولات :گرانول

آب رادیاتورسازی دارشی

محصولات :آب مقطر،آب رادیاتور

ایمن شیمی مهر یزدان

محصولات : مشخص نشده است.

امیرعلی لندی بلوطی

محصولات :تولید انواع کپسول گاز اکسیژن

اکسیژن آرش

محصولات :تولید گاز اکسیژن و نیتروژن

اقبال پوشش خرمشهر

محصولات :تولید عایق لوله های نفتی و گازی ضد خورندگی

شرکت الکل سازی ورامین

محصولات :الکل صنعتی-الکل شیمیایی- اتانول