صنایع کشاورزی

واحد صنعتی پرورش قارچ

محصولات :قارچ دکمه ای - قارچ سمی - قارچ دارویی